ارسال شده در تاریخ :

پنجمین کارگاه آشنایی اعضای هیات علمی جدید دانشگاه با قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و کارگزینی روز
پنجشنبه مورخ 4 آذر ماه 1395 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


برگزاری این کارگاه با تاکید
رییس دانشگاه و هیات اجرایی جذب دانشگاه ، توسط معاونت طرح و برنامه و با همکاری
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیات
علمی جدید الاستخدام با قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و کارگزینی، در پنچ گروه
تا پایان سال 1395 برنامه ریزی شده است
.


پنجمین گروه این کارگاه روز
پنجشنبه مورخ 4 آذر ماه 1395 ویژه اعضای محترم هیات علمی‌ای برنامه‌ریزی گردید که
امکان شرکت در 4 گروه قبلی را نداشتند که این کارگاه در سالن شورای دانشکده علوم
تربیتی و روان‌شناسی برگزار گردید. لازم به ذکر است از 44 تن عضو هیات علمی دعوت
شده به کارگاه 31 تن در کارگاه حضور یافتند
.


کارگاه در ساعت 8 صبح  با
ارائه آقای دکتر مه پیکر در خصوص تشریح مبانی آیین نامه ارتقاء شروع گردید. سپس دکتر
فتوت با بررسی فایل اکسل پرونده ارتقاء به صورت عملیاتی به بحث ادامه داد. پس از
ایشان، آقایان ساقی و نداف با بیان نکات ضروری در خصوص قوانین و مقررات مدیریت
کارگزینی و رفاه به بحث پایان دادند.


در نوبت عصر این کارگاه مهندس
محمدی در خصوص قوانین و مقررات حوزه مدیریت پژوهشی مطالبی ارائه نمود .


این کارگاه در نهایت با ارایه
همکاران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (خانم صاحبیان و آقای مسعود حکیمی)
در خصوص قوانین و مقررات ارتقا، ترفیع، آموزانه و رکود در ساعت 17:00 خاتمه یافت
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار