ارسال شده در تاریخ :

نشست پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه با
تلاش معاونت پژوهشی این دانشکده ، در روز
یکشنبه 16 مهر در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این جلسه دکتر محمد صال مصلحیان، معاون پژوهشی دانشکده علوم
ریاضی موارد زیز را جهت بحث و بررسی در جلسه مطرح نمود:


مقررات جدید پژوهشی،


طرح آزمایشی افزایش توانمندی و تولیدات علمی دانشکده


دوره ویژه دانش آموختگان دکتری


حمایت ویژه از مقالات JCR دانشجویان دکتری و استادیاران زیر 5 سال سابقه
کاری


تأسیس دفتر ویرایش مقالات در این دانشکده


در ادامه برگزاری این نشست پژوهشی اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر پیرامون
مسائل مطرح شده پرداختند.


.


.



کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار