ارسال شده در تاریخ :


اولین نشست مدیران برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی، پژوهشکده ها و پارک های علم و
فناوری منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه 14 مهر ماه 1395 در سالن
شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
.


این نشست با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر
حسن میرزا بزرگ مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
دکتر محمد لگزیان معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه، معاون برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، و مدیران
و کارشناسان برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه ها برگزار گردید
.


در ابتدا دکتر کافی ضمن عرض خیر مقدم به حاضران در جلسه، به
مسائل مختلف پیش روی مدیران بودجه دانشگاه ها، اهمیت برنامه ریزی و بودجه بندی دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی کشور اشاره نمود
.


در ادامه این نشست دکتر میرزا بزرگ، مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
دکتر محمد لگزیان معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد
و دکتر مهارتی مدیر برنامه و بودجه دانشگاه ، ضمن
تاکید بر اهمیت و نقش مناطق در تصمیم سازی وزارت علوم، موارد مختلف در خصوص برنامه ریزی، بودجه بندی، اهمیت
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و راهکارهای توسعه
منابع مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار دادند
و حاضرین در جلسه نیز به
بیان نظرات و مشکلات پیش روی دستگاه های اجرایی خود پرداختند و به تناسب پاسخ های لازم
ارائه گردید
.


در پایان ضمن تعیین
مکان نشست بعدی و دستور کار مربوطه، کار گروه های تخصصی برای همکاری و تعامل بیشتر
و بهتر تشکیل و مقرر شد موارد تخصصی مورد نظر در این کارگروه ها بررسی و برای نشست
های بعدی ارایه گردد
.

.


30206


30208


30205


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار