ارسال شده در تاریخ :

نشست
شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون سیستم هوشمند سهبا (سامانه هوشمند برنامه
ریزی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد) در روز یکشنبه 21 آبان ماه 1396 در سالن
شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به‌منظور
بررسی محدودیت‌های اجرایی سامانه هوشمند برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه فردوسی
مشهد و ارائه راهکارهای مناسب جلسه‌ای با حضور دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر
آهنچیان مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده‌ها همچنین
مسئولین آموزش و نیز یک کارشناس همکار در سهبا از هر دانشکده و کارشناسان فاوا، برگزار
شد.


در این
جلسه برخی از مشکلات فنی سیستم هوشمند سهبا از سوی مسئولین آموزش دانشکده‌ها به‌عنوان
کاربران اصلی این سیستم مطرح و در هر مورد کارشناسان طراح سیستم و پشتیبان سیستم پاسخ
موردنظر را ارائه دادند.


در پایان
دکتر هاشمی، معاون آموزشی دانشگاه تأکید کردند که به‌منظور اجرای سامانه هوشمند برنامه‌ریزی
آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده‌ها زیرساخت‌های فنی مناسب فراهم‌شده است.


800951


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار