ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، اعضای پژوهشکده جدید آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد اولین نشست خود را در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار کردند.

در این جلسه که با حضور دکتر انصاری معاون اداری و مالی دانشگاه، دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری، دکتر ملک‏ زاده مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه و سایر اعضای پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد،  نگاه دانشگاه به پژوهش‏های کاربردی و حضور فعال اعضای پژوهشکده  آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شد.

همچنین درزمینهٔ ارتباط دانشگاه و پژوهشکده با جامعه مطالبی مطرح شد و سپس اعضا موارد مورد نظر خود را جهت موفقیت پژوهشکده ارائه کردند.

842002

آخرین اخبار