ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مراسم اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی ورزشی
دانشجویان دانشگاه های استان خراسان رضوی
ساعت 18 روز یکشنبه 25 بهمن ماه در دانشکده
علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.


اولین جشنواره فرهنگی
ورزشی دانشجویان دانشگاه های استان خراسان رضوی با حضور بیش از ۷۰۰ ورزشکار در ۵
رشته ورزشی برادران و ۵ رشته خواهران از ۱۸ دانشگاه و موسسه آموزش عالی از تاریخ 8
بهمن ماه 94 آغاز شده بود.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار