ارسال شده در تاریخ :

سومین
جلسه شورای نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر لگزیان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع  و سایر
اعضا در دفتر رئیس دانشگاه برگزار گردید.


در این
جلسه که با در خصوص مدل طراحی شده توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه جهت ارزیابی
جامع بخش های مختلف دانشگاه با رویکرد فرایند محور بحث و بررسی گردید.


همچنین
با توجه به مصوبه جلسه قبل شورای نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد‏، نتایج
مرحله نخست نظام ارزیابی جامع دانشگاه شامل ارزیابی فرایندهای اصلی در سطح اول سلسله
مراتب سازمانی (معاونت های آموزشی و پژوهش و فناوری دانشگاه) ارائه گردید.


800815


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار