ارسال شده در تاریخ :

انجمن علمی معماری دانشکده
معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری قطب عملی دانشگاه
تهران ، سمینار تخصصی معماری معاصر را در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ
5 و6
آذربرگزار کرد.


این سمینار با
حضور اساتید این حوزه آقایان دکتر سعید حقیر (پژوهشگر و عضو هیات علمی پردیس
هنرهای زیبا دانشگاه تهران و دکتر حامد کامل نیا رئیس دانشکده معماری و شهرسازی و
هنرهای اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
در محل سالن اجتماعات
دانشکده معماری و شهرسازی و هنرهای اسلامی  برگزار شد.


این سمینار را می توان به
سه بخش کلی تقسیم کرد


در بخش اول جناب آقای دکتر
کامل نیا به بررسی موضوع معماری مدرن ، مدرنیته و ویژگی ها و نمونه هایی از انسان
مدرن از دیدگاه فلسفی پرداختند و معیار های دوام یا انقراض معماری مدرن را بیان
کردند . در انتها نیز برخی از اصول و چهارچوب های معماری مدرن که تا کنون ادامه
داشتند را مطرح کردند .


در بخش دوم جناب آقای دکتر
حقیر لفظ " مدرنیته خودی " را مطرح کرده و سخنان خود را در قالب پاسخ به
چهار سوال بیان نمودند ؛


1-     
آیا تفکر مدرن الزاما به مدرنیته ختم می شود؟


2-     
آیا می توان بدون مدرنیته به مدرنیسم رسید ؟


3-     
اگر حضور تفکر مدرن در ایران از نظر زمانی مقدم به غرب باشد ، آیا می توان ادعا
کرد که این اندیشه ها متعلق به غربی ها نیست بلکه متعلق به ماست؟


4-     
اگر پاسخ به سوال سوم مثبت باشد ، آیا چیزی که از غرب وارد شده برای ما خودی محسوب
می شود ؟ ( در واقع آیا حائل و مانعی بین معماری غرب و شرق وجود دارد؟ )


در بخش انتهایی سمینار ،
پرسش و پاسخ هایی در رابطه با همین موضوع بین دانشجویان و اساتید ( دکتر کامل نیا
و دکتر حقیر ) صورت گرفت .


15035


15033

آخرین اخبار