ارسال شده در تاریخ :

با
تلاش پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دومین نشست تخصصی تحلیل بازار کار با
حضور دکتر احسان خاندوزی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه در سالن اجتماعات ایت پژوهشکده برگزار
شد.


مهمترین محورهای این نشست، که به اهتمام کارگروه
اقتصاد پویا گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، اشتغال، بیکاری
و بازار کار بود.


مدیر
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، اشتغال را نهادی ترین متغیر جمعی دانست
و افزود که ضعیت ترین موضع تحلیل کلاسیک در
ایران، اشتغال بوده است و عدم تعادل های حوزه اشتغال را نمودهایی از بحران در سایر
نهادها و بازارها دانست.


وی افزود،
اگر ناکارآمدی نهادی حوزه اشتغال استمرار یابد یا نهادها قدرت انطباق اندکی پیدا کند،
آنگاه فاکتورهای غیر اقتصادی همچون نابرابری آموزشی، عدم انطباق آموزش، فقر، بحران
های زیست محیطی، مهاجرت (روستا به شهر، شهر به کلانشهر، داخل به خارج)، ثبات سیاسی
و اجتماعی، تضمین حقوق مالکیت و... نمود پیدا می کنند. از مهم تین فاکتورهای اقتصادی
مورد اشاره این عضو هیات علمی، سیاست های فعال بازار کار، سیاست های منفعل بازار کار،
چرخه های تجاری و.. بوده است.


دکتر
احسان خاندوزی، شکاف میزان عرضه و تقاضای نیروی کار از یک دهه قبل تا یک دهه بعد، عدم
انطباق کیفیت عرضه و تقاضا در بازار کار، گستردگی پدیده اشتغال غیر رسمی و بیرون چتر
قرارداد، بهره وری پایین نیروی کار در بخش عمومی و... را نشانه های عدم تعادل مزمن
در حوزه اشتغال دانست.


دکتر
احسان خاندوزی در ادامه این نشست تخصصی، به پرسش های مطروحه حاضرین پاسخ گفت.


800755


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار