ارسال شده در تاریخ :

جلسه پدافند
غیرعامل در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور
اعضای جلسه روز سه شنبه 17 مهر ماه 96 در اتاق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل گردید.


اعضای حاضر
در جلسه با عنایت به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در نهادها و دستگاه های عمومی و
دولتی و ضرورت پیش گامی دانشگاه در این زمینه، مدیران حاضر در جلسه گزارشی از
عملکرد حوزه تحت مدیریت خود در ارتباط با موضوع ارائه نمودند. در ادامه این جلسه با
عنایت به نزدیکی هفته پدافند غیرعامل، برنامه های گرامیداشت این هفته و مدیریت
اجرایی آن با محوریت آشنایی آحاد دانشگاهیان با اهمیت، ضرورت و الزامات پدافند
غیرعامل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


ارائه گزارش
عملکرد اقدامات انجام شده در هفته پدافند غیرعامل و برنامه ریزی هدفمند به منظور
عملیاتی نمودن سایر اقدامات ضروری توسط مدیران واحدهای دانشگاه نیز از جمله
محورهای مورد بحث این جلسه بود.


800743


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار