ارسال شده در تاریخ :

جلسه هماهنگی
برای اجرای کارراهه ویزه اعضای هیئت علمی دانشگاه، با حضور معاون آموزشی دانشگاه و
معاونان آموزشی و نمایندگان جذب دانشکده های دانشگاه ، روز یکشنبه 6 آبان ماه 96 در
سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در ابتدای این جلسه
دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه ، نکاتی را در خصوص کارراهه و ارتباط آن با سند
راهبردی دانشگاه بیان کرد.


سپس دکتر آهنچیان
مدیر برنامه ریزی و توسعه منابع آموزشی دانشگاه هدف و روش تهیه کار راهه و انتظارات از معاونان
دانشکده ها را بیان کرد.


در ادامه این
جلسه کارراهه با تاکید بر 3 سطح نخستین، میانی و عالی مطرح و نقش مدیریت برنامه
ریزی و توسعه آموزش در مراحل طراحی و اجرای کارراهه بررسی شد و دکتر مه پیکر،
مبانی تدوین کارراهه را ارائه نمود.


در پایان این
جلسه مقرر شد کارگاه های آموزشی برای آشناسازی مشاوران کارراهه در دانشکده های
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود.


800875


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار