ارسال شده در تاریخ :

جلسه معاونین و مدیران ادواری فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور آقایان دکتر کافی، دکتر یوسفی، دکتر داوری، دکتر
بذرافشان، دکتر طهمورث پور، دکتر سیدموسوی، دکتر ابراهیمی، دکتر غفاری، دکتر
اصغرپور و دکتر آزاد برگزار شد.


دراین جلسه که در روز چهارشنبه اول دی ماه 95
برگزار شد دکتر یوسفی ضمن خوشامدگویی به معاونین و مدیران ادواری فرهنگی، توضیح
مبسوطی در خصوص فرایند ادغام معاونت فرهنگی و اجتماعی با معاونت دانشجویی داده و
سناریوهای مختلف ادغام مدیریت های موجود را در معاونت جدید دانشگاه ارائه نمود.
طبق تصمیم اتخاذ شده معاونت جدید فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دارای بخش های زیر
خواهد بود:


مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه


گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی


مرکز مشاوره و توانمندسازی (با تاکید بر برون
سپاری خدمات دانشجویی)


مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان (با تاکید بر
برون سپاری خدمات دانشجویی)


مدیریت تربیت بدنی (ورزشهای همگانی ورزشهای
قهرمانی و بازیهای ...)


در ادامه معاونین و مدیران ادواری فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه حاضر در جلسه، نظرات خود را در دو محور تجربیات مربوط به تفکیک
و ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی و وضعیت سیاست گذاری فرهنگی در وزارتخانه و
دانشگاه ارائه نمودند.

.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار