ارسال شده در تاریخ :

جلسه
شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر
آهنچیان مدیر دفتر برنامه
ریزی و توسعه آموزش و معاونان آموزشی دانشکده ها
و سایر اعضا در روز یکشنبه 5 دی ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد
.


در
آغاز این نشست آمار ظرفیت
های پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در سه سال اخیر در قالب پاورپوینت
توسط  دکتر آهنچیان ارائه گردید، همچنین ظرفیت
های پذیرش دانشجو و ارائه پیشنهدها در این زمینه در سال 1396 مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که موارد بیان شده به عنوان الگو جهت تعیین ظرفیت
پذیرش دانشجو در دوره
های تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 97-96 مورد استفاده قرار
گیرد
.


سپس
دکتر حسینی سنو، مدیر آموزش
های الکترونیک دانشگاه و دکترغنائی چمن آباد، رئیس  اداره
دانشجویان غیرایرانی دانشگاه  فردوسی مشهد گزارش مختصری از آمار مربوط به موضوع جلسه و از حوزه
های
تحت پوشش خویش ارائه نمودند
.


30744


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار