ارسال شده در تاریخ :

جلسه
شورای آموزشی دانشگاه با حضور دکتر هاشمی، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر رادمرد رئیس
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاونان آموزشی دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


در ابتدای
نشست که روز یک‌شنبه 16 مهرماه 1396 در محل
تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی و فرهنگی این دانشکده،
گزارشی از فعالیتهای حوزه معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده را ارائه کرد.


در
ادامه این جلسه مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه به طرح مسائل و پیشنهادات
مورد نظر خود در حوزه آموزش پرداختند.


دکتر
هاشمی معاون آموزشی دانشگاه و دکتر آهنچیان مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه
فردوسی مشهد نیز ضمن ارائه مطالبی در مورد مسائل آموزشی و سند راهبردی دانشگاه در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.


800712


800715


.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار