ارسال شده در تاریخ :

سومین
جلسه از سری جلسات تحلیل و نقد مقالات معتبر علمی (
Journal
Club
) با محوریت انسان فرهیخته روز یکشنبه 3 دی ماه 96 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات
اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این
جلسه مقاله ای با عنوان”جنسیت در تربیت اسلامی” تألیف دکتر جمیله علم الهدی، توسط خانم آسیه میرمحمودی
(دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت) ارائه شد.


لازم
به ذکر است که این جلسات هردوهفته یکبار بصورت منظم برگزارمی شود  و به ارائه مقالات مطرح
و معتبر در این حوزه و بررسی نظرات صاحبنظران این موضوع پرداخته خواهد شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار