ارسال شده در تاریخ :

خانم
ورود هادی حسن، نماینده مدیریت روابط فرهنگی و بین الملل دانشگاه کوفه کشور عراق
در روز یک شنبه 17 بهمن ماه 95 ، از مرکز
فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد.


در
این بازدید دکتر قبول رئیس مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد به معرفی مرکز آموزش
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ملی و بین المللی
پرداخت.


در
ادامه این نشست دو طرف برای امضای تفاهم نامه ای با دانشگاه کوفه به منظور برگزاری
دوره های آموزش مجازی زبان فارسی به توافق
رسیدند و بنا شد طی یک ماه آینده اولین کلاس آموزش مجازی زبان فارسی برای 10 نفر
از استادان دانشگاه کوفه برگزار شود.


بر
اساس این توافق فارسی آموزان دانشگاه کوفه با ورود به سامانه آموزشهای الکترونیک
دانشگاه فردوسی مشهد، طی 2 ماه از نرم افزارها و فیلمهای آموزشی مرکز فردوسی دانشگاه
فردوسی مشهد استفاده خواهند کرد و مرکز فردوسی هفته ای 4 ساعت به صورت آنلاین به
آموزش زبان فارسی برای این فارسی آموزان اقدام می کند و آزمون پایان دوره نیز توسط نماینده مرکز
فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد در نجف از ایشان گرفته می شود.


گفتنی است مرکز فردوسی از دوسال قبل اقدام به تولید نرم افزارها و فیلم های
آموزشی برای آموزش مجازی کرده است که هم اکنون محتوای دو سطح آغازین آموزش زبان
فارسی آماده بهره برداری شده است.


60034 .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار