ارسال شده در تاریخ :

در راستای
دستیابی دانشگاه فردوسی مشهد به تراز بین‌المللی (قرار گرفتن در بین 200 دانشگاه اول
جهان) اولین جلسه کمیته تخصصی بین‌المللی شدن دانشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.


در این
جلسه که در روز چهارشنبه 13 دی‌ماه 1396 برگزار شد اعضای حاضر در این کمیته تخصصی،
ضمن مرور اهمیت وافر موضوع ارتقاء تراز بین‌المللی دانشگا‌ه‌های کشور برای وزارت عتف
و انتخاب دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های برگزیده کشور جهت ارتقاء
به تراز بین‌المللی، مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در خصوص بین‌المللی شدن و چالش‌ها
و اقدامات پیشروی دانشگاه در این خصوص، موردبررسی قرار گرفت.


اعضای
حاضر در این کمیته تخصصی دکتر لگزیان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دکتر بهرامی
معاون پژوهش و فناوری، خانم دکتر کیوانفر سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی، دکتر آهنچیان
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، دکتر واحدیان مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور
دانشجویان غیر ایرانی، دکتر سجادی مدیر پژوهشی، دکتر ملک‌زاده مدیر توسعه و انتقال
فناوری، خانم دکتر مؤذن‌زاده رئیس اداره دانشجویان بین‌الملل، دکتر مه پیکر مشاور معاونت
پژوهش و فناوری و آقای محمدی معاون مدیر پژوهشی دانشگاه بودند که موارد در نظر گرفته‌شده
همچنین اقدامات انجام‌شده دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص بین‌المللی شدن این دانشگاه
را بررسی کردند که در پایان اعضای محترم نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص بین‌المللی
شدن دانشگاه مطرح نمودند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار