ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه کارگروه برنامه­ ریزی
فرهنگی-اجتماعی در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با حضور اکثریت
اعضا برگزار شد.


در این جلسه که به سه موضوع 1-  بازخوانی
سند راهبردی دانشگاه در بخش فرهنگی-اجتماعی و بررسی اقتضائات برنامه ­ای آن
2-تبیین آیین نامه کارگروه مشورتی برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی 3- اقدامات کارگروه
برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی در سال 96، پرداخته شد و اعضای حاضر ضمن اعلام نظرات
خود در خصوص سه محور فوق، پیشنهاداتی درباره دقیق­ تر و عملیاتی ­تر شدن اقدامات
گروه با توجه به شاخص­ های تعیین شده در سند راهبردی و منابع موجود ارائه دادند.


در ادامه مقرر گردید که اعضای کارگروه مسایل و
مشکلات موجود در دانشگاه را که دارای اولویت ویژه هستند مشخص نموده و افرادی که می­
توانند درباره آن موضوعات کار پژوهشی انجام داده و راهکار ارائه نمایند را معرفی
کنند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار