ارسال شده در تاریخ :

این آزمون جهت پذیرش دانشجویان تربیت
بدنی به صورت نیمه متمرکز ،در روز پنج شنبه،
۲۸ آبان برای خواهران و روز جمعه ۲۹ آبان برای برادران در محل اداره کل تربیت بدنی – سالن ورزشی
امام علی (ع) برگزار گردید


دانشگاه فردوسی مشهد مجری این آزمون
برای استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و
سمنان بود.


15009

آخرین اخبار