ارسال شده در تاریخ :

آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در
روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 15 و 16 تیرماه 1396 در 5 گروه آزمایشی شامل علوم
ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی در
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


آزمون سراسری در صبح روز پنج شنبه 15 تیرماه ویژه داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و
فنی و علوم انسانی بود و عصر همان روز داوطلبان گروه آزمایشی هنر در این آزمون شرکت
کردند.


صبح روز جمعه 16 تیر ماه نیز
داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی و عصر روز جمعه نیز داوطلبان گروه آزمایشی زبان های 
خارجی در آز
مون سراسری شرکت کردند.


لازم به ذکر است در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
کشور سال 1396، تعداد 929 هزار و 791 نفر شرکت نموده اند که 548 هزار و 220 نفر زن
و مابقی را مرد تشکیل می دهند( حدود 59 درصد زن و 41درصد مرد) . قابل توجه است که
در آزمون امسال 62:5 درصد داوطلبان را گروه آزمایشی علوم تجربی تشکیل می دهند.


800241


800240


800242


800243


800244


800245


.عکس های بیشتر در کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد درج شده است


نشانی  تلگرام کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار