ارسال شده در تاریخ :

واحد فرهنگی اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات
نمایشگاهی تحت عنوان (غدیر داستان اعتقاد ) در این مجموعه برپا نمودند .این نمایشگاه
با محتوای داستان بیعت امیرالمومنین علی علیه
السلام و خطابه معروف غدیر در نمای تصویر به تحریر درامده و مورد بازدید قرار گرفته
است


شایان ذکر است جهت بازدید عموم از تاریخ 15 الی 19 شهریور ماه نمایشگاه در محل ساختمان مرکزی اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات
دایر میباشد
.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار