ارسال شده در تاریخ :

در جلسه
ای که با حضور مسئولان دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه و پروفسور
نخعی زاده استاد دانشگاه کالسروهه آلمان در روز دوشنبه اول آبان ماه 1396برگزار شد،
راه کارهای توسعه همکارهای دانشکده علوم اداری و اقتصاد در رشته های اقتصاد و مدیریت
با دانشگاه های آلمان بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، این جلسه در تالار دکتر رزمی دانشکده علوم اداری
و اقتصاد و با حضور دکتر محمد لگزیان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه ، دکتر
مجمدرضا عباس زاده معاون آموزشی وفرهنگی دانشکده ، پروفسور نخعی زاده استاد دانشگاه
های کالسروهه آلمان، مدیران گروههای اقتصاد و مدیریت ، مدیر گروه توسعه همکاری های
بین المللی و تعدادی از اعضای هیات علمی این دانشکده برگزار و راه کارهای توسعه همکارهای دانشکده علوم اداری و
اقتصادی در رشته های اقتصاد و مدیریت با دانشگاه های آلمان بررسی و تصمیماتی دراین
خصوص اتخاذ گردید.


دراین جلسه امکان برگزاری دوره های آموزشی
و طرح های پژوهشی مشترک و استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اساتید ودانشجویان بررسی
وتوافق اولیه برای پیگیری عقد تفاهم نامه و تدوین برنامه عملیاتی توسط طرفین به عمل
آمد..


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار