ارسال شده در تاریخ :

خانم
مریم اکبری، کارشناس بخش اسناد و نسخ خطی دانشگاه اصفهان روز دوشنبه، 20 دی ماه از
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد و در جریان فعالیت های این
مرکز قرار گرفت.


دکتر
ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در این دیدار با معرفی بخش های مختلف مرکز،
در خصوص روند آرشیوسازی و نگهداری اسناد و عکس ها در مرکز توضیحاتی ارائه داد.


بازدید
از مکان موقت موزه مرکز، بازدید از ساختمان در حال احداث موزه تاریخ و مفاخر دانشگاه
فردوسی مشهد و همچنین بازدید از مجسمه خیام،
مجسمه خواجه نصیرالدین طوسی و نقش برجسته استاد قهرمان از دیگر برنامه های این دیدار
بود.


گفتنی
است خانم اکبری در دانشگاه اصفهان با کوشش فراوان در ایجاد مکانی موقت، سعی در جمع
آوری اسناد، مدارک و تاریخ دانشگاه اصفهان دارد.

آخرین اخبار