ارسال شده در تاریخ :

با
توجه به همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی،  هیئت رئیسه و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنجشنبه
28 اردیبهشت ماه 96 از مزرعه نمونه آستانقدس رضوی بازدید نمودند.


سپس
در نشستی با مسئولان مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی ، زمینه های همکاری
علمی و پژوهشی میان دانشگاه فردوسی مشهد و مزرعه نمونه آستان قدس رضوی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.


800060


800061


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار