ارسال شده در تاریخ :

پروفسور
نواک رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه ورشو، همراه با مدیر گروه مدیریت این دانشگاه در
روز چهارشنبه 27 بهمن ماه 95 از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد بازدید کردند.


بازدیدکنندگان
دانشگاه ورشو که به منظوربرقراری ارتباطات فرهنگی بویژه بررسی امکانات جهت برگزاری
دوره دکتری مشترک در رشته مدیریت به دانشگاه فردوسی آمده اند، ضمن بازدید از این
مرکز با بخشهای مختلف در خصوص منابع موجود
بویژه نشریات و کتب درحوزه موضوعی مدیریت آشنا شدند.


مدیر
گروه دانشگاه ورشوی کشور لهستان پس از این بازدید اظهار داشت: من از دانشگاههای چند کشور عربی بازدید داشتم؛
ایشان همچنین اضافه کرد خیلی ازکتابهایی که من در قفسه های این کتابخانه دیدم در
هیچ کدام از آن کتابخانه ها ندیده بودم.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار