ارسال شده در تاریخ :

هیأت نظارت و ارزیابی
آموزش عالی اصفهان از روز شنبه 9 آبان لغایت روز چهارشنبه 13 آبان ماه 1394 از دانشگاه فردوسی مشهد بازدیدخواهدکرد.


دکتر جعفری ثانی دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد اظهار داشت:این بازدید بنابر پیشنهاد هیأت نظارت و ارزیابی خراسان به ­منظور
تبادل تجربیات هیأت­های نظارت و ارزیابی استان­ها و با هماهنگی وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری انجام می شود.


وی در این گفتگو اظهار
نمود: با توجه به بازدید هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی در بهمن ماه
سال 1393 از دانشگاه اصفهان، در همین راستا بازید متقابل هیأت نظارت استانی اصفهان
از دانشگاه فردوسی مشهد ، انجام می شود.

آخرین اخبار