ارسال شده در تاریخ :

دکتر ضیاءالمولوی معاون
وزیر علوم کشور عراق به همراه 5 نفر از مسئولین بلند پایه فرهنگی عراق در روز شنبه
دوم اردیبهشت ماه 96 از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید
کردند.


در این بازدید که دکتر
غنایی رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه میهمانان را همراهی می کردند. بازدیدکنندگان
علاوه بر بازدید از بخشهای مختلف در نشستی با خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع
رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کردند.


دکتر عباسی در این نشست
آماری از کتب موجود در این مرکز و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان در مرکز اطلاع
رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به میهمانان ارائه کرد.


700114


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار