ارسال شده در تاریخ :

دکتر هاشمی معاون آموزشی و
تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد ازدانشکده علوم ریاضی در روز دوشنبه 18 بهمن ماه
1395 بازدید کرد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن بازدیدازآزمایشگاه رایانه ،
 نشستی نیز به منظور هم اندیشی وتبادل نظر درمواردآموزشی با رئیس، معاونین،
مدیران گروه های آموزشی و نمایندگانی از اعضای محترم هیأت علمی این دانشکده داشت.


گفتنی است که دکتر
مشایخی،مشاور معاونت آموزشی دانشگاه نیز دراین جلسه وبازدیدحاضربودند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار