ارسال شده در تاریخ :

هیاتی مرکب از 7 نفر از مسئولین دانشگاه کوفه کشور عراق روز
یکشنبه 17 بهمن ماه 95 از مرکز اطلاع
رسانی و کتابخانه مرکزیدانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.


در میان بازدید کنندگان که به منظور انجام مشاوره و
ارتباطات فرهنگی به دانشگاه فردوسی مشهد آمده بودند، رئیس روابط بین الملل و روسای
چند دانشکده از دانشگاه کوفه حضور داشتند.


یکی از بازدیدکنندگان در توضیحاتی که پس از بازدید داد به
این نکته اشاره داشت که در کشور عراق چون بسیاری از متون به زبان عربی ترجمه نشده
دانشجویان ناگزیرند اغلب متون درسی را به زبانهای اصلی مطالعه کنند، این درحالی
است که در ایران در این زمینه کارهای بسیار اساسی و کاملی انجام شده است.


میهمانان همچنین سوالهایی در مورد منابع و خدمات کتابخانه ای
داشتند که توسط کارشناسان و خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد توضیحات لازم ارئه گردید.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار