ارسال شده در تاریخ :

آقای
سعید سرابی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی با حضور در دبیرخانه
سومین جشنواره فرهنگ ملل و آشنایی با روند
برپایی این  جشنواره در سال 2017 در شهر مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام
از اقدامات دانشگاه فردوسی مشهد در این
رابطه تشکر نمود.


سعید
سرابی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و دبیر پایتخت فرهنگی
جهان اسلام و دبیری معاون مدیر کل و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد مقدس ظهر
با حضور در دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگ ملل ضمن بازدید از روند برپایی سومین
جشنواره فرهنگ ملل در سال 2017 در شهر مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام با دکتر غنائی،
رئیس اداره دانشجویان بین المللی و دبیر این جشنواره دیدار و گفتگو نمود.


دکتر
غنائی ضمن عرض خوش آمد، به ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری سومین
جشنواره فرهنگ ملل پرداخت و کلیپی در این رابطه پخش گردید. سپس سرابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
و دبیر پایتخت فرهنگی جهان اسلام ضمن تشکر از اقدامات دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری
این جشنواره که همزمان با رویداد مشهد 2017 می باشد، اظهار امیدواری نمود تا با حمایت
همه دستگاههای اجرایی جشنواره فرهنگ ملل به
نحو مطلوبی برگزار شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار