ارسال شده در تاریخ :

مدیران گروه های آموزشی رشته مهندسی دانشگاه کوفه کشور عراق در روزهای شنبه
16 و روز یکشنبه 17 بهمن ماه 95 از دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، هیات دانشگاه کوفه کشور عراق در روز اول بازدید خود
با رئیس و معاون آموزشی دانشکده مهندسی دیدار و جلسه مشترکی با حضور مدیر همکاریهای
علمی و بین المللی در سالن شورای دانشکده برگزار کردند.


در این جلسه مشترک دکتر واحدیان توضیحات مبسوطی
در خصوص معرفی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نمود.


مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی
دانشکگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: در حتال
حاضر دانشگاه فردوسی مشهد میزبان 1500 دانشجوی خارجی از 21 کشور دنیا است و افزود:
امیدوار است مرکز آموزش زبان فارسی برای دانشگاه کوفه نیز راه اندازی شود


در ادامه دکتر رجبی مشهدی نیز با ارائه آمار اساتید
شاغل، دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، دانشکده مهندسی و امکانات ان را معرفی کرد.


شایان ذکر است طبق برنامه قرار است این هیات طی
دو روز از آزمایشگاهها، کارگاهها و امکانات گروههای دانشکده بازدید داشته باشند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار