ارسال شده در تاریخ :

این دیدار که در تاریخ
چهار شنبه نهم دی ماه 1394 در محل دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد آقایان دکتر لطیف و دکتر جمشید غنی زاده از
دانشکده  هنر و طراحی شهر دوشنبه تاجیکستان  به تشریح  جایگاه
ورشته های دانشکده  هنر و طراحی پرداختند .


 به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه دکتر حامد کامل نیا رییس دانشکده معماری, شهرسازی و هنر
اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این دیدار به  تبیین جایگاه دانشگاه فردوسی
مشهد و دانشکده معماری, شهرسازی و هنر اسلامی پرداخت.


همچنین دکتر لطیف و دکتر جمشید غنی زاده از
دانشکده  هنر و طراحی شهر دوشنبه تاجیکستان
در این دیدار ضمن
بازدید از ساختمان دانشکده معماری, شهرسازی و هنر اسلامی توافق گردید روابط و
همکاری علمی بیشتری بین دو دانشکده در خصوص تبادل استاد, دانشجو و برگزاری دوره
های مشترک صورت گیرد.


16093

آخرین اخبار