ارسال شده در تاریخ :

دکتر
افشین عموزاده، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری و رئیس اداره انتشارات و چاپ دانشگاه
گیلان، روز دوشنبه، 13 دی ماه به منظور ایجاد مرکزی مشابه مرکز آثار مفاخر و اسناد
دانشگاه در دانشگاه گیلان، از این مرکز بازدید کرد و در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.


دکتر
ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در این دیدار با اشاره به تاریخچه مرکز
و اقدامات انجام شده در دور جدید فعالیت آن، از آمادگی مرکز برای در اختیار قرار دادن
تجربیات به دیگر دانشگاه ها خبر داد.


دکتر
عموزاده نیز فعالیت های این مرکز را قابل تحسین دانست و ابراز امیدواری کرد با کمک
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه گیلان نیز بتواند مشابه همین
مرکز را راه اندازی کند.


آشنایی
با فعالیت های آرشیو و مستندسازی مرکز، بازدید از مکان موقت موزه دانشگاه، ساختمان
در حال احداث موزه تاریخ و مفاخر دانشگاه و نقش برجسته و مجسمه های نصب شده توسط مرکز
در دانشگاه از دیگر برنامه های این دیدار بود.


گفتنی
است این دیدار در ادامه بازدید رئیس دانشگاه گیلان در تابستان سال جاری و آشنایی با
فعالیت های مرکز انجام گرفت.


40020


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار