ارسال شده در تاریخ :

با توجه به تغییر مکان اداره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد دکتر کافی رئیس دانشگاه  و دکتر هاشمی معاون آموزشی  دانشگاه
فردوسی مشهد ضمن تجدید دیدار با همکاران مدیریت آموزشی، از محل جدید ساختمان
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمودند
.


دکتر کافی رئیس دانشگاه در این بازدید، ضمن تبریک سال جدید به همکاران مدیریت آموزشی
دانشگاه ، شروع فعالیت در ساختمان جدید را نیز به آنان تبریک گفته و با تاکید بر
تلاش و پشتکار بیش از پیش، از خدمات شایسته آنان در سال گذشته تشکر نمود
.


کارکنان مدیریت آموزشی دانشگاه  نیز ضمن
ابراز مسرت از دیدار با رئیس و معاون آموزشی دانشگاه از انتقال به محل جدید، ابراز
رضایت نمودند.


در این بازدید دکتر گنجعلی مدیرآموزشی دانشگاه فردوسی
مشهد گزارش مختصری از اقدامات انجام گرفته
در زمینه جابجایی محل مدیریت آموزشی دانشگاه ، ظرفیت ها و قابلیت های ساختمان جدید
و نواقص احتمالی آن که بایستی در آینده نزدیک مورد توجه قرار گیرد، ارایه نمود


لازم به ذکر است که ساختمان
جدید مدیریت  آموزشی دانشگاه، در ضلع شمالی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و در
مکان سابق دانشکده علوم ورزشی دانشگاه واقع شده است700028


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار