ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه اول دی ماه، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی میزبان دانشجویان رشته کتابداری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود. این
دانشجویان از بخش های مختلف کتابخانه بازدید و از تجربیات کتابداران این مرکز بهره
بردند. بازدید از کتابخانه های بزرگ و استفاده از تجربیات کتابداران در قالب بازدیدهای
علمی یکی از برنامه های آموزشی رشته کتابداری محسوب می شود. آقای دکتر خسروی عضو
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که این گروه را همراهی می کرد و دوره دکتری
خود را در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسانیده بود دلیل انتخاب این کتابخانه را به
منظور بازدید تلاش های ارزشمند کتابداران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در
ارائه هرچه بهتر خدمات به مراجعان و آشنایی دانشجویان با این تلاشهای ارزمشند از
نزدیک بیان کرد.


بازدید که از ساعت 8 آغاز شده بود در ساعت یازده با گرفتن
عکس یادگاری به پایان رسید.


خبرنگار: هراتیان

آخرین اخبار