ارسال شده در تاریخ :

جمعی
از دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با همکاری دکتر کفاشان کاخکی، عضو هیأت
علمی این رشته، در راستای آشنایی دانشجویان با مراکز آرشیوی، روز سه شنبه، 18 مهرماه
در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه حضور یافتند و در جریان فعالیت های مرکز آثار
مفاخر و اسناد دانشگاه قرار گرفتند.


دکتر
کفاشان کاخکی در این بازدید با اشاره به فعالیت های گسترده مرکز آثار مفاخر و اسناد
دانشگاه، این مرکز را نقطه عطفی در اقدامات فرهنگی دانشگاه دانست و اضافه کرد: تلاش
دکتر ساکت و همکاران ایشان برای جمع آوری تاریخ دانشگاه کاری ستودنی و درخور تقدیر
است.


وی به
اهمیت جمع آوری تاریخ دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: آرشیوسازی و نگهداری اسناد قدیمی
کاری سخت است که مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
این وظیفه مهم را به عهده دارد.


در ادامه
دکتر ساکت به معرفی فعالیت های مرکز پرداخت و در خصوص اقدامات آرشیوسازی و بایگانی
مرکز توضیحاتی ارائه کرد.


بازدید
از وسایل به نمایش درآمده در باشگاه و طرح پرسشها در خصوص مراحل آرشیوسازی از دیگر
برنامه های این بازدید بود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار