ارسال شده در تاریخ :

با تلاش انجمن علمی و گروه آموزشی حسابداری اولین برنامه
بازدید تخصصی از مجموعه حسابداری و امور مالی مجتمع درمانی بیمارستان رضوی در
نیمسال اول سال تحصیلی 94 برگزارشد
.


به گزارش خبرنگار روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در این برنامه که بعد ظهر سه شنبه 28 مهرماه انجام شد،
دانشجویان حاضر، با مجموعه فرایندهای حسابداری و ذیحسابی در مجتمع فوق آشنایی
یافتند.


همچنین در این بازدید گزارشی از نحوه عملکرد مالی مجتمع بهمراه نکات عملی
و تخصصی مرتبط توسط مدیران و کارشناسان ارائه شد.


لازم به ذکر است در این بازدید،
دکتر عباس زاده ،عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد و معاون اداری مالی
دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشجویان بازدید کننده را همراهی و راهنمایی نمودند
.


13092

آخرین اخبار