ارسال شده در تاریخ :

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در آغاز هفته میزبان
بانوان نخبه جهان عرب بود.


امروز
شنبه 9 بهمن ماه 95 تعداد بیست نفر از بانوان نخبه جهان عرب که به منظورشرکت درهفتمین دوره
مطالعاتی شجره طوبی به مشهد آمده اند، از مرکز
اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.


این گروه که در واقع میهمان سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسلامی هستند پس از بازدید از کتابخانه مرکزی
دانشگاه در نشست علمی
شجره طوبی  در محل تالار رجائی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی شرکت نمودند.


50069


50070


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار