ارسال شده در تاریخ :

تعداد 90 نفر از اندیشمندان جهان عرب که برای حضور در مراسم
رویداد فرهنگی مشهد 2017 و همایش بین
المللی گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب به مشهد آمده اند در روز دوشنبه 4 بهمن ماه
95 از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.


بازدیدکنندگان را روسای دانشگاهها و نمایندگان روسای دانشگاه کشورهای عربی تشکیل می دادند.


در این بازدید ابتدا خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی
و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به حاضران توضیحاتی در مورد
کتابخانه دادند.


در ادامه میهمانان از مخزن کتب بازدید به عمل آورند.


گفتنی است دو نفر از میهمانان، کتابهای تالیفی خود را به مرکز اطلاع رسانی و
کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد اهدا کردند.


50039


50042


.آخرین اخبار