ارسال شده در تاریخ :

علی
دینا امام جمعه شیعیان تانزانیا و هیئت همراه روز شنبه 11 دی ماه 1395 از مرکز
اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمود.


در
این بازدید هیئت مذکور با مسئولان و همکاران این مرکز گفتگو و با امکانات و کتب موجود در مرکز
اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه  فردوسی مشهد آشنا شد.


لازم
به ذکر است این هیئت همچنین از دانشکده الهیات
و معارف اسلامی دانشگاه، مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
بازدید و ضمن آشنایی با این واحدها با مسئولان نیز گفتگو کردند.


3078430786


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
 

آخرین اخبار