ارسال شده در تاریخ :

دکتر جوزف کروس استاد علوم سیاسی دانشگاه
ماساریک چک، روز دوشنبه اول آبان ماه سال جاری، در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافت و ضمن بازید از نحوه آموزش به فارسی زبانان
این مرکز، با دکتر احسان قبول رئیس این
مرکز هم دیدار و گفتگو نمود.


در این جلسه، دکتر قبول ضمن معرفی مرکز آموزش زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (مرکز فردوسی) و جایگاه آن در سطح
منطقه به حضور روز افزون فارسی آموزان اروپایی در این مرکز اشاره کرد و ضمن معرفی امکانات مناسب
این دانشگاه از جمله، فضای آموزشی متناسب، خوابگاه و امکانات رفاهی و تفریحی از
آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای جذب دانشجویان و استادان دکتری علوم سیاسی برای
فرصت مطالعاتی و آموزش زبان فارسی و همچنین دوره‌های تابستانی و آموزش مجازی زبان فارسی
خبر داد.


دکتر جوزف کروس نیز از حضور در مرکز آموزش زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (مرکز فردوسی) ابراز خوشنودی کرد و
از امکان اعزام دانشجویان دکتری رشته های مرتبط دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه
ماساریک چک خبرداد.


در ادامه این نشست دکتر کروس از امکانات و فضای مرکز فردوسی و سیستم مجازی مرکز دیدن
کرد و این امکانات را بسیار مطلوب دانست و تاکید کرد پس از بازگشت به چک زمینه
اعزام استادان و دانشجویان دانشگاه ماساریک چک به مرکز فردوسی را بررسی خواهد کرد.
در پایان دکتر قبول یک دوره کتاب‌های آموزش نوین زبان فارسی را به همراه سردیس
فردوسی به دکتر کروس اهدا کرد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


.


.


آآ

آخرین اخبار