ارسال شده در تاریخ :

دکتر
امین علیزاده، دکتر علیرضا کوچکی و دکتر محمد خواجه حسینی، از استادان دانشکده کشاورزی
روز شنبه، 2 بهمن از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه دیدار کردند و در جریان فعالیت
های مرکز قرار گرفتند.


دکتر
ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت
های مرکز، رونق و رشد بیشتر این مرکز را نیازمند همکاری و همراهی استادان پیشکسوت دانشگاه
دانست.


دکتر
علیزاده، استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی با مشاهده فعالیت های مرکز، پیشنهاداتی
برای پیشرفت مرکز ارائه کرد و گفت: جمع آوری لباس های فرم استادان در مراسم رسمی در
سال های پیش از انقلاب، دریافت اسناد مربوط به دانشگاه مشهد و دانشگاه علوم پزشکی از
مواردی است که مرکز باید در دستور کار خود قرار دهد.


دکتر
کوچکی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی نیز با بیان اینکه مرکز در
سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است، گفت: بازدید استادان پیشکسوت از مکان
موقت موزه می تواند آنان را به اهدای تصاویر و اسناد خود ترغیب کند.


دکتر
خواجه حسینی، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات نیز مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
را مانند ریشه های درخت دانشگاه توصیف و خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداری ریشه ها موجب
حفظ و بالندگی تنه و سرشاخه ها خواهد بود و اگر روزی قسمتی از این درخت آسیب بیند،
آن ریشه ها می تواند حیات درخت را تضمین کند.


بازدید
از بخش آرشیوسازی مرکز و مکان موزه موقت دانشگاه از دیگر برنامه های این دیدار بود.


گفتنی
است در پایان این دیدار استادان اعلام آمادگی کردند که با توجه به فعالیت ها و اقدامات
مرکز، عکس ها، اسناد و مدارک خود را در برای آرشیوسازی در اختیار مرکز قرار دهند.


50028


50029


50027


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار