ارسال شده در تاریخ :

15 نفر
از اساتید و دانشجویان شهرسازی دانشگاه دورتموند آلمان در روز پنجشنبه 20 اسفندماه
1394 ضمن حضور در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی
مشهد بازدید نمودند.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد پس از
بازدید اساتید و دانشجویان دانشکده برنامه ریزی و طراحی شهری دانشگاه دورتموند آلمان
این گروه در نشستی نحوه همکاریهای علمی بین دو دانشکده را بررسی نمودند و مقرر گردید تا تفاهم نامه همکاریهای
علمی بین دو دانشگاه با حضور رئیس دانشکده شهرسازی دانشگاه دورتموند آلمان انجام پذیرد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار