ارسال شده در تاریخ :

با توجه به موافقت هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد
گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد تصویب شد.


لازم به ذکر است به
استناد بند”ب” ماده “20” قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به گزارش عملکرد
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، هیأت امنای دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در جلسه 16 بهمن ماه 95 با ایجاد گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی در آن
پژوهشکده موافقت نمود
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار