ارسال شده در تاریخ :

اولین نشست تخصصی کمیسیون علمی گفتگوی های فرهنگی ایران وجهان عرب در روز
یکشنبه 3 بهمن 95 در دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این نشست که با حضور دکتر محمدرضا
هاشمی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، دکتر عمار اسلامی از کشور
عراق، استاد موسی اسوار از ایران، دکتر احسان صادق اللواتی از عمان ، دکتر امین الکرخی از کشور هلندو دکتر
عبدالکریم ربیعی از تونس برگزار شد، مباحثی همچون روابط علمی و فرهنگی بین ایران و جهان عرب، بیگانگی با هم و
بیگانگی با بیگانه، مرگ در داستانهای سه گانه (طرح پژوهشی تطبیقی، ادبیات معاصر
ایران در جهان عرب و نگاهی به ادبیات معاصر تونس مطرح شد.
در
این نشست مطالب زیر مطرح شد:


بین
ایران و جهان عرب با وجود اشتراکات دینی و تاریخی زیاد ، گسست و فاصله اطلاعاتی و
شناختی به ویژه در خصوص فرآورده های فرهنگی معاصر وجود دارد که باید برطرف شود
.


لازمه
گفت وگوی میان فرهنگی نیز ترجمه آثار فرهنگی ایران و عرب به زبان یکدیگر است
. اسوار
ادامه داد : البته برای تحقق این مهم برگزاری نمایشگاه کتاب و ردیف کردن چند عنوان
کتاب کافی نیست
.


در
ادبیات داستانی بین ایران و عرب اشتراکات زیادی وجود دارد لذا در این زمینه همکاری
ها باید افزایش یابد
.


 


پرسش و پاسخ پایان بخش این نشست بود.

آخرین اخبار