ارسال شده در تاریخ :

اولین
جلسه کارگروه مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و باشگاه فرانگران نوین در روز چهارشنبه 8
دی ماه 1395 در دفتر رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


این
جلسه پیرو جلسات قبلی دانشگاه فردوسی مشهد و باشگاه فرانگران نوین در دانشگاه ،
پیرامون موضوع تعامل بین صنعت و دانشگاه با
حضور دکتر کافی رئیس و تعدادی از مسئولان
دانشگاه فردوسی مشهد همچنین مسئولان باشگاه فرانگران نوین برگزار شد و پس از بحث و
بررسی موارد مطرح شده در جلسات قبل قرار شد
کمیته های تخصصی تر در دانشگاه جهت رفع این موارد تشکیل
شود..
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار