ارسال شده در تاریخ :

پیرو
دستور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر تشکیل شورای اطلاع رسانی دانشگاه و شکل
گیری این شورا،  با حضور رئیس
دانشگاه و مدیران عضو این شورا،
اولین جلسه شورای روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه
شنبه 26 اردیبهشت 96 برگزار گردید.


در
این جلسه که با ریاست دکتر کافی رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی
برگزار شد، به ضرورت تشکیل این شورا و
اهمیت مسائل مربوط به اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفت. دکتر کافی رئیس شورای
اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص اظهار داشت اشاعه اطلاعات دانشگاه از اهمیت
بسیاری برخوردار است و باعث اعتبار دانشگاه می گردد. وی خاطر نشان ساخت، علی رغم وجود زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری از جمله نیروی انسانی
متخصص، تاکنون از این ظرفیتها به خوبی
استفاده نشده است.


وی
هماهنگی اجزاء دانشگاه را در فرایند گردش اطلاعات، تبلیغات، رفع شائبه ها، انسجام
در داخل دانشگاه، استفاده از فرصتها از طریق مدیریت جریان اطلاعات را از جمله
ضرورت های مورد توجه در شورای اطلاع رسانی عنوان کرد.


در
این جلسه که دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه به عنوان دبیر
شورا همچنین دکتر گنجعلی مدیر اداره آموزشی، دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و
کتابخانه مرکزی، دکتر انصاری مدیر امور اداری و پشتیبانی، دکتر آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، دکتر
مهارتی مدیر برنامه و بودجه و نظارت راهبردی، مهندس آرامجو معاون مرکز فناوری
اطلاعات و ارتباطات از طرف دکتر حسینی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و
مرتضی ایمن شهیدی مدیر حراست دانشگاه به عنوان اعضاء اصلی شورای اطلاع رسانی
دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند به مباحث پیرامون ارتقاء سطح دانشگاه در جامعه و فرصتها و چالشها پرداخته شده و پیشنهاداتی
نیز ارائه گردید.


لازم
به ذکر است جلسات بعدی شورای اطلاع رسانی با موضوعات خاص و با توجه به ضرورت تشکیل
آن برگذار خواهد شد.


800026


800025


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار