ارسال شده در تاریخ :

نشریات قدیمی دانشجویی دانشگاه که طی سال‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی
جمع‌آوری و نگهداری شده بود، پس از اسکن و آرشیو سازی توسط مدیریت، در روز 14 آذر به
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اهدا شد.


آقای حافظی، مسئول خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست با تأکید
بر نقش پررنگ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در جمع‌آوری تاریخ دانشگاه، گفت: پس
از حضور دکتر ساکت در مدیریت فرهنگی و اجتماعی در تابستان، قرار شد که نشریات قدیمی
دانشگاه برای نگهداری به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه منتقل شود.


وی بابیان اینکه این نشریات از سال 75 آرشیوشده‌اند، گفت: تعداد 2677
شماره نشریه که 42 هزار صفحه را شامل می‌شود در این مدت جمع‌آوری‌شده‌اند که امروز
در اختیار مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه قرار داده‌شده است.


مسئول خانه نشریات ادامه داد: مقررشده است که اگر به هر دلیلی مرکز آثار
مفاخر و اسناد دانشگاه تصمیم گرفت که این آرشیو نشریات در مرکز نگهداری نشود، به مدیریت
فرهنگی و اجتماعی بازگردانده شود.


دکتر معتمدی، مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه نیز در این
نشست بابیان اینکه مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه به‌عنوان پناهگاه دانشگاه شناخته می‌شود،
اظهار کرد: این مرکز فضای مطمئنی برای جمع‌آوری میراث معنوی و فرهنگی دانشگاه است که
آیندگان مجبور نباشند که تاریخ را دوباره تکرار کنند.


دکتر ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه نیز با قدردانی از اهتمام
دکتر معتمدی و آقای حافظی برای جمع‌آوری، آرشیو و اهدای نشریات قدیمی دانشگاه به مرکز
یادآور شد: مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه به دنبال گسترش گفتمان توجه به تاریخ دانشگاه
است که چنین اقداماتی از سوی واحدهای مختلف دانشگاه موفقیت ضمنی مرکز را در این زمینه
نشان می‌دهد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار