ارسال شده در تاریخ :

خبر
فعالیت گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد در صفحه اول ماهنامه تفاهم نامه بین
المللی آموزش رایگان علوم جغرافیایی درج شد.


شایان
ذکر است گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد تنها گروه عضو در این پیمان در سطح
کشور از معدود دانشگاه‌های خاورمیانه است
.


برای
مشاهده ماهنامه تفاهم نامه علوم جغرافیایی روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار