ارسال شده در تاریخ :

طی حکمی از سوی محمد مهدی مروج الشریعه، معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه استانداری خراسان رضوی، دکتر جواد سرگلزایی استاد
گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
مشهد ، به سمت مسئول برنامه ریزی و تدوین
برنامه های آینده پژوهی استان در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری
استان منصوب شد.


در این حکم آمده است :


در اجرای بند (4) دستورالعمل ماده (56) قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  و
همچنین براساس بند (3) صورتجلسه  کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و
نوآوری استان، در خصوص تهیه و تدوین برنامه 3 ساله پژوهش و فناوری استان در
چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی
کشور و سیاست ها و اولویتهای ابلاغی شورای عتف به موجب این ابلاغ جناب عالی به
عنوان "مسئول برنامه ریزی و تدوین برنامه های آینده پژوهی استان در کارگروه
تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان" منصوب می شوید.


شایسته است ضمن
تعامل مستمر با کارگروه مذکور و کمیسیون های مربوطه و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی / دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی،
فناوری و پژوهشی استان نسبت به تهیه برنامه 3 سال فوق الذکر اقدام لازم به عمل
آورید.


 ریاست بنیاد نخبگان خراسان رضوی در حال حاضر ، مدیریت امور رایانه
دانشکده مهندسی در سال 87 و معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی در سالهای 87 الی
89 از سوابق اجرایی دکتر جواد سرگلزایی می
باشد.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار